Možnost studia MBA oboru SECURITY za spolupráce s ASBS

Asociace se nově od akademického roku 2015/2016 zapojuje do vzdělávání na prestižní soukromé vysoké škole v Praze. Konkrétně se jedná o roční studijní obor SECURITY, v jehož rámci bude přednášet také prezident JUDr. Jiří Kameník. Asociace je u tohoto oboru vedena jako garant vzdělávání. Více informací se dozvíte na webu MANAŽERSKÉHO INSTITUTU.

O ASBS ZE STRÁNEK MANAŽERSKÉHO INSTITUT

Asociace soukromých bezpečnostních služeb

Základním posláním Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR (dále jen Asociace) je zejména

 • zvyšování profesní úrovně v poskytování privátních bezpečnostních služeb v České republice
 • ochrana zájmů a zajištění potřeb podnikatelů působících v této sféře v souladu s obecně závaznými právními normami České republiky a ve světě bezpečnostního průmyslu uznávanými standardy, zejména pak standardy Evropské unie
 • spolupráce se státními orgány i ostatními subjekty, které mají přímý nebo nepřímý vztah k problematice ochrany majetku a osob a usilují o začlenění svých členů, v přiměřené roli, do státního systému bezpečnosti majetku a osob
 • vytváření vhodných legislativních, ekonomických a společenských podmínek pro provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností při ochraně majetku a osob
 • spoluúčast při tvorbě a hodnocení účelnosti právních a technických norem v oblasti ochrany majetku a osob, jakož i jejich dodržování členskými subjekty
 • vedení konstruktivního dialogu se sociálními partnery a vzájemné uznání na národní, regionální a místní úrovni za účelem udržování sociálního smíru
 • definování rámce pro zdravou konkurenci, potlačení nekalé soutěže a vydávání etického kodexu závazného pro členy Asociace
 • navrhování pravidel, norem a základních požadavků pro přístup do podnikání v profesi ochrany majetku a osob
 • stanovení standardů kvality v oboru ochrany majetku a osob, provádění jejich auditů a udělování příslušného certifikátu
 • poskytování informačního aj. servisu členům, včetně školení, seminářů, metodik apod.
 • podpora připojení České republiky do Evropské unie a zapojení Asociace do struktur a činnosti jejích oborových orgánů a institucí

Asociace se při realizaci svého poslání dále zaměřuje na

 • postupné připojování dalších živnostenských společenstev a profesních sdružení k Asociaci a vytvoření jediného živnostenského společenstva u Hospodářské komory České republiky za tento obor
 • formulování a prosazování jednotné soukromo-bezpečnostní politiky v ČR při plném respektování bezpečnostní politiky státu a činnosti veřejnoprávních institucí
 • odbornou způsobilost podnikatelů k provozování živností ochrany majetku a osob jakož i odbornou způsobilost k výkonu práce jejich zaměstnanců
  přenášení a aplikaci standardů obvyklých ve státech EU do činnosti soukromých bezpečnostních služeb v ČR
 • aktivní účast v legislativní činnosti prostřednictvím Hospodářské komory ČR zejména pak v oblasti harmonizace práva ČR s právem EU
  osvětovou činnost ve vztahu k odborné i laické veřejnosti s využitím medií aj. prostředků, kterou by se vytvářely pozitivní vztahy k tomuto oboru podnikání
 • podporu poslání Policie ČR, Obecní a Městské Policie a utváření vztahů konstruktivní spolupráce s jejich centrálními i místními orgány při ochraně veřejného pořádku, majetku, života a zdraví osob
 • rozvíjení profesí tak, aby byly založeny svobodné a reprezentativní organizace sociálních partnerů, které se budou vzájemně uznávat na národní, regionální a místní úrovni a aby se tyto organizace zúčastňovaly práce Evropských sociálních partnerů a podílely se co nejvíce na Evropském sociálním dialogu
 • účast v projektech CoESS a Euro-FIET a využívání jejich výstupů pro rozvoj podnikání v ČR a spolupráci se sociálními partnery působícími v daném sektoru
 • vytváření podmínek pro rovné pracovní příležitosti v členských subjektech při respektování zvláštností a požadavků kladených na jednotlivé pracovní pozice
 • kvalitativní rozvoj managementu a lidských zdrojů
 • poskytování odborného, organizačního aj. servisu pro členské subjekty včetně výměny zkušeností formou metodických listů, seminářů, valných hromad, prezentací apod.
 • zvyšování image celého sektoru soukromé bezpečnosti