Kodex etiky

1. Úvod

Kodex nenahrazuje právní regulaci ochrany majetku a osob, nýbrž na ni navazuje deklarací zásad etiky chování v dodavatelsko odběratelských vztazích, vztazích mezi sociálními partnery v oboru aj.

1.1.  Cíl

Vydání Kodexu etiky sleduje  šíření pojmu dobrých obchodních zvyklostí podle Obchodního zákoníku doplněné o specifické požadavky na chování provozovatelů a zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb ve vztahu k zákazníkům, jiným soukromým nebo veřejnoprávním bezpečnostním službám, k sociálním partnerům atd.

1.2.    Působnost

Kodex je určen všem subjektům působícím v oboru ochrany majetku a osob a je závaznou normou chování  pro členy spolku a jejich zaměstnance.

Kodex zároveň informuje odbornou i laickou veřejnost o zásadách a normách, které společnosti a podnikatelé dobrovolně  přijali a hodlají je akceptovat prostřednictvím  etické samoregulace.

2.   Vztahy k zákazníkům

2.1.  Členové spolku dodržují ve vztazích se zákazníky  následující pravidla :         

Svojí podnikatelskou činností poskytují zákazníkům formou dodávky výrobků nebo služeb optimální ochranu majetku a osob.

Nikdy nezneužijí odborné neznalosti zákazníka, poskytnou pravdivé informace a seznámí jej s možnostmi kvalitního, komplexního a systémového přístupu k zajištění ochrany majetku a osob.

Ve svých nabídkách, projektech, výrobcích a službách nabízejí vždy dobrou kvalitu odpovídající potřebě zákazníka a jeho možnostem.

2.2.   Morální a profesní zásady etického chování zaměstnanců :

Uplatňují zdvořilé jednání, korektní přístup k zákazníkům, jeho zaměstnancům i hostům.

Poskytují odborné, nezkreslené informace o bezpečnostní situaci u zákazníka a navrhují opatření k odstranění nedostatků nebo předkládají náměty na zvýšení bezpečnosti.

Při poskytování služeb se považují za součást podniku a jeho bezpečnost zajišťují s maximální odpovědností.

Zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámí u zákazníka, a to i po skončení smluvního vztahu.

Plní své povinnosti s vědomím, že jejich profesionální výkon je též vizitkou zákazníka.

Nezneužívají svých odborných znalostí a dovedností ke škodě zákazníka ani jeho zaměstnanců nebo obchodních partnerů.    

3.  Vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

3.1. Zaměstnavatelé, ať společnosti nebo podnikatelé ve vztahu k zaměstnancům:

Chovají se jako dobrý zaměstnavatel, který respektuje zákonná práva zaměstnanců a dle možností firmy řeší též jejich opodstatněné požadavky.

Vytváří systematicky pracovní podmínky pro odborný a bezpečný výkon pracovní činnosti.

Organizují  zvyšování odbornosti jako podmínku kvalifikovaného poskytování služeb a zabezpečení  jejich kvality.

Respektují opodstatněné náměty, připomínky a požadavky sociálního partnera. 

3.2.  Zaměstnanci a jejich zástupci ve vztahu k zaměstnavatelům ctí  tyto zásady:

Svědomitě plní pracovní povinnosti s vědomím odpovědnosti za bezpečnost svěřeného majetku, života a zdraví osob.

Reprezentaci firmy dobrou prací a svým chováním u zákazníka i na veřejnosti chápou jako záruku rozvoje a prosperity firmy a tím uspokojování svých potřeb.

Jsou loajální k zaměstnavateli, zejména nezneužívají firemní prostředky,  znalosti související s firmou ani své odborné dovednosti ku prospěchu svému nebo třetích osob.

Vyvarují se jednání, které by jakkoliv ohrozilo plnění smluvního vztahu se zákazníkem nebo ohrozilo pověst firmy v očích  veřejnosti.

4.  Vztahy mezi bezpečnostními službami

4.1.  Vztahy mezi členskými firmami spolku jsou motivovány příslušností ke spolku a z něho vyplývajícími společnými zájmy. V obchodní konkurenci a soutěži platí, že :

V hospodářské soutěži, ve vyhlášených výběrových řízeních a vlastních nabídkových řízeních respektují zákonná pravidla v duchu dobrých mravů soutěže, bez možnosti přivodit újmu jinému soutěžiteli nebo zákazníkovi.

Veškerou reklamu vedou pravdivě, nepoužívají metodu srovnávání se s jinými firmami nebo negativního komentování jejich výrobků či služeb.

V hospodářské soutěži preferují vyváženost kvality nabídky v porovnání s cenou ve vztahu k potřebám zákazníka a jeho možnostem.

4.2.    Vztahy členských firem k veřejnoprávním bezpečnostním službám se řídí těmito zásadami :

Ve všech ohledech je respektována úloha a postavení těchto služeb. Členové spolku napomáhají pracovníkům těchto složek v jejich záslužné činnosti.

Členové spolku se cítí být součástí celospolečenského systému prevence kriminality a přispívají k prevenci kriminality ve střežených objektech a jejich okolí.

Účinnou spolupráci s veřejnoprávními bezpečnostními službami na úseku prevence kriminality aj. závadové činnosti považují za svojí občanskou povinnost a otázku profesní cti.

Dne 2.9.2015

JUDr. Jiří Kameník v.r.
president

Dokumenty v příloze