Směrnice č. 1 - Kompetence členů prezidia a sekretariátu


Prezident

 • vykonává povinnosti statutárního zástupce a navenek jedná za ASBS samostatně, s předchozím souhlasem prezidia a představenstva, kterým předkládá ke schválení výsledky svých jednání a činností, v ústní nebo písemné podobě (smlouvy)
 • odpovídá za vnitřní a vnější vztahy ASBS, a aktualizaci dokumentů ASBS
 • koordinuje činnost ASBS s jejími kolektivními členy a živnostenskými společenstvy
 • předsedá jednáním prezidia, představenstva a sněmu firem
 • je oprávněn delegovat svoje pravomoci a kompetence na další členy prezidia
 • je oprávněn udělovat plnou moc k zastupování ASBS v jednání před státními institucemi a orgány
 • odpovídá za stav  účtu, výkon bankovních operací v rozsahu schváleného rozpočtu a kontroluje vedení účetnictví, účetní uzávěrku 
 • je oprávněnou osobou pro styk s finančním úřadem
 • předkládá prezidiu a představenstvu přehled o příjmech ASBS z členských příspěvků
 • zodpovídá za jednání se smluvními stranami a předkládá návrhy smluv prezidiu
 • předkládá prezidiu návrh předpokládaných výdajů 
 • odpovídá za kontrolu plnění smlouvy uzavřené s účetní firmou
 • vyjadřuje se ke všem činnostem, které zavazují ASBS k finančnímu plnění a předkládá  stanovisko
  zastupuje ASBS v USBS ČR
 • jmenuje na návrh představenstva do funkcí předsedy krajských poboček
 • sestavuje rozpočet hospodaření na příští rok, nebo rozpočtové provizorium v případě, že rozpočet nebyl schválen,
  přímo řídí činnost sekretariátu

1.Viceprezident  – statutární zástupce

 • v době nepřítomnosti prezidenta jej zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností jako statutární zástupce
  spolupracuje na sestavení rozpočtu hospodaření na příští rok, nebo rozpočtového provizoria v případě, že rozpočet nebyl schválen,
  vede vybrané nosné projekty spolku, předkládá  finanční kalkulaci projektů a navrhuje vedoucí  projektů a koordinuje jejich činnost
  provádí kontrolu schválených projektů
 • připravuje a řídí činnosti spolku – výstavy, přednášky, školení, prodej publikací, granty, dary a předkládá návrhy sponzorských smluv
 • zajišťuje otázky evropské integrace ASBS
 • zajišťuje funkce ASBS v evropském a národním sociálním dialogu
 • účastní se kolektivního vyjednávání
 • zodpovídá za přípravu smluv s T-Mobile
 • výsledky svých činností předkládá prezidiu ke schválení


Viceprezident pro technické otázky a PR


 • odpovídá za členské otázky,  předkládá návrhy na přijetí nových členů spolku na návrh krajských poboček  a s jejich písemným stanoviskem
 • navrhuje ukončení členství z důvodů uvedených ve Stanovách a Směrnicích ASBS
 • usměrňuje a koordinuje činnost krajských poboček a odpovídá za rozvoj tohoto organizačního systému
 • navrhuje opatření k neplatičům čl.příspěvků ve spolupráci s KP
 • odpovídá ze prezentaci a reklamu ASBS na veřejnosti a za aktualizaci www stránek ASBS
 • odpovídá za zveřejňování  programu a závěrů z jednání prezidia, představenstva a sněmu delegátů, spolupracuje s předsedy KP a zástupci členských firem na aktualizaci údajů o členských firmách, orgánech a komisích ASBS a kontaktních adresách a kontaktních osobách jednotlivých členských firem
 • odpovídá za projednávání a přípravu smluv s přidruženými členskými firmami a společnostmi mimo ASBS směřující k získání výhod pro členské firmy zabezpečuje public relations
 • výsledky svých činností předkládá prezidiu ke schválení

Viceprezident pro legislativu a etické otázky

 • zodpovídá za předkládání návrhů na změny Stanov spolku a interních dokumentů spolku
 • zodpovídá za jakost, standardy SBS
 • organizuje systém vzdělávání, odborné přípravy, výcviku
 • navrhuje standardy pro výkon povolání v bezpečnostním průmyslu
 • vede smírčí komise zřizované na základě usnesení prezidia,představenstva nebo sněmu firem a je oprávněn přijímat závazná rozhodnutí k zabránění škody,nebo jiné újmy
 • spolupracuje s Kontrolní a etickou komisí
 • výsledky svých činností předkládá prezidiu ke schválení

Sekretářka-administrátor

a. sekretářské práce

 • na základě pokynu prezidenta a viceprezidentů zpracovává podklady:
 • pro jednání prezidia,představenstva a  sněmu firem
 • pro jednání se státními orgány a institucemi
 • pro jednání se zahraničními partnery
 • ke zprávám o činnosti prezidia a představenstva spolku
 • připravuje návrhy stanovisek,memorand,vyjádření 

b. organizační práce

 • vede aktualizovanou evidenci členské základny
 • rozesílá materiály důležité pro jednání, schválení,seznámení funkcionářů a členů spolku v termínech stanovených prezidentem
 • vede evidenci úkolů a sleduje jejich časové plnění
 • zajišťuje organizačně technickou přípravu akcí dle plánu práce 

c. materiální a finanční práce

 • vede pokladnu spolku
 • vede přehled placení členských poplatků
 • provádí fakturace

Projednáno a schváleno představenstvem spolku dne 2.9.2015 s platností a účinností od 2.9.2015.

JUDr. Jiří Kameník v.r.
prezident

Dokumenty v příloze