Směrnice č. 3 - Podmínky členství

Členem spolku „Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky z.s. “ (dále jen spolek) se mohou stát jen  právnické a fyzické osoby, které při podání přihlášky o členství ve spolku doloží, že splňují dále uvedené podmínky, umožní orgánům spolku jejich ověření nebo se zaváží   tyto podmínky splnit v přiměřené lhůtě stanovené představenstvem spolku.

1. Právnická nebo fyzická osoba připojí k žádosti o členství kopii koncesní listiny, živnostenských listů či výpisu z obchodního rejstříku a čestné prohlášení, že na majetek firmy nebyl prohlášen konkurz, nebylo soudem zahájeno  konkurzní nebo vyrovnávací řízení ani nebyl pro nedostatek  majetku zamítnut návrh na prohlášení konkurzu, dále že není v likvidaci a nemá v evidenci daní  zachyceny daňové nedoplatky, nemá splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení nebo veřejného zdravotního pojištění a na penále tohoto pojištění jakož  i příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dále připojí prohlášení, že členové statutárního orgánu  nebyli v posledních třech letech  disciplinárně potrestáni podle zvláštních předpisů upravujících výkon profesní činnosti, která souvisí s předmětem podnikání nebo pravomocně odsouzeni za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho podnikání nebo pro trestný čin hospodářský proti majetku.

2. Právnická nebo fyzická osoba vybavuje všechny zaměstnance dle jejich pracovního zařazení osobními ochrannými pomůckami a doklady prokazujícími příslušnost k bezpečnostní službě.

3. Právnická osoba nebo fyzická osoba, která zaměstnává osoby v přímém výkonu ochrany majetku a osob a detektivní služby : 

a) předloží k nahlédnutí interní předpis upravující výkon služby, v níž konkretizuje soubor povinností  a doklady o profesní kvalifikaci odpovídajícího zaměření

b) řádný člen a uchazeč o řádné členství ve spolku vede veškeré předepsané evidence v souladu s čs. právním řádem

4. V případě používání stejnokroje nesmí být stejnokroj zaměnitelný se stejnokrojem Policie ČR či Obecní a Městské policie

5. Při výkonu přímé ochrany majetku a osob ve stejnokroji je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby nebo vlastní ochrany (dále jen SBS) označen dokladem prokazujícím příslušnost k SBS.

6. Výkonem přímé ochrany majetku a osob a detektivními službami pověřují SBS pouze osoby :

  • způsobilé k právním úkonům
  • bezúhonné  (posuzuje se na základě výpisu z Rejstříku trestů)
  • profesně způsobilé (složení zkoušky o profesní kvalifikaci odpovídajícího zaměření)
  • zdravotně způsobilé

7. Zaměstnanci SBS nenosí mimo pracovní dobu (s výjimkou cesty do a ze zaměstnání) na veřejnosti služební stejnokroj, služební zbraň ani věcné bezpečnostní prostředky.

Před prvním nasazením zaměstnance k přímému výkonu služby při ochraně majetku a osob právnická nebo fyzická osoba provádí nástupní školení a následné zapracování nového zaměstnance pod vedením zkušeného pracovníka. O školení a zácviku se pořizuje záznam, který se ukládá do osobního spisu zaměstnance.

9. Školení zaměstnanců zařazených v přímém výkonu služby zahrnuje :

  • školení BOZP
  • školení PO

10. Zaměstnanci v přímém výkonu služby, kteří pracují se zbraní nebo v režimu se zvýšenými fyzickými a psychickými nároky je zajištěno dodržování předepsané zdravotní způsobilosti a provádění ostrých střeleb.

11. Člen spolku na požádání jiného člena sdělí důvody, pro které ukončil se svým    zaměstnancem  pracovní poměr, jestliže se tento zaměstnanec uchází o přijetí do pracovního poměru u tohoto člena. Informaci poskytuje jen tehdy nebrání-li tomu právní předpis nebo jiné zřetele hodné okolnosti nebo důvody.

12. Fyzická ostraha nesmí být zneužita k ovlivňování politických sporů, kolektivního vyjednávání mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, jakož i k jakémukoliv potlačování práv a svobod  občanů.

13. Z řádného členství ve spolku vyplývá pro člena povinnost zúčastňovat se členských schůzí KP osobně nebo v zastoupení odpovědným zástupcem vybaveným k hlasování jménem členské firmy s tím, že tato skutečnost je předsedovi KP písemně oznámena.

14. Členství ve spolku zaniká v souladu se stanovami spolku.

15. Při provozování detektivních služeb nesmějí být přijímány zakázky nebo plněny úkoly, které by sloužily k potlačování práv a svobod občana pro jeho politické, odborářské nebo náboženské založení  anebo pro jeho příslušnost k určité rase, etnické skupině nebo národnosti,  zdravotním stavem nebo sexuální orientaci, s výjimkou  případů, kdy jde o skutečnosti, které jsou protiprávní, nebo mohou vést k protiprávnímu jednání.

16. Pro zájemce o členství ve spolku může být stanovena až jednoroční zkušební doba, kdy v tomto období má zájemce o členství právo zúčastnit se veškerých akcí pořádaných spolkem a členských schůzí s hlasem poradním. KP vyhodnotí činnost zájemce o členství ve spolku a své stanovisko s veškerými podklady předloží k projednání představenstvu cestou presidia spolku.

17. Podmínkou ke vzniku  členství ve spolku je zaplacení vstupního a 1. měsíčního členského poplatků a doložení veškerých dokladů ke své žádosti. Pokud byla stanovena zkušební doba (maximálně 12 měsíců) je až po jejím uplynutí zájemci o řádné členství  vydáván Certifikát ASBS ČR a je oprávněn používat ochrannou známku ASBS ČR.

Projednáno a schváleno představenstvem spolku  dne 2.9.2015  s  platností a účinností od 2.9.2015.

JUDr. Jiří Kameník v.r.
prezident

Dokumenty v příloze