Směrnice č. 4 - Kontrolní a etická komise

Článek 1

Kontrolní a etická komise (dále jen Komise) je zřízena v souladu se Stanovami spolku jako nezávislý kontrolní a revizní orgán spolku.

Článek 2

Členská schůze spolku volí z řad členů spolku tříčlennou Kontrolní a etickou komisi a předsedu komise navrhuje a schvaluje presidium, komise je volena zpravidla na dobu tří let.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele ( např. rezignace na funkci, ukončení členství ve spolku, podezření z podjatosti člena Komise) může ukončení členství v Komisi před skončením volebního období projednat představenstvo spolku, které je povinno na základě volby z řad členů spolku bez zbytečného odkladu doplnit Komisi do plného počtu.

Článek 3

Předmětem činnosti Komise je provádění kontrolní a revizní činnosti zejména:

  1. dodržování Stanov, Směrnic, Kodexu etiky, pracovních povinností zaměstnanců spolku a závazných pokynů volených funkcionářů spolku 
  2. platební kázně členů a jejich podílů na smluvních formách podpory spolku
  3. nakládání s finančními prostředky, materiálem a jinými prostředky spolku
  4. prošetřování rozporů a konfliktů mezi členy spolku, které ohrožují jednotu spolku
  5. poznatků o poškozování zájmů a pověsti spolku v očích veřejnosti nebo narušujících vztahy ke státním orgánům a spolupráci s jinými organizacemi

Článek 4

Její kontrolní činnost se odvíjí od kontrolní a revizní činnosti v průběhu kalendářního roku nebo v případech ad hoc provádí kontrolu dle nařízení prezidia.

Má-li být předmětem kontroly činnost člena statutárního orgánu, je k jejímu provedení vždy třeba souhlasu členů prezidia.

Článek 5

O své činnosti Komise pořizuje zápis, ve kterém uvádí předmět  kontroly nebo revize, prokazatelně zjištěná fakta a jiné skutečnosti a podle potřeby přiloží důkazní materiály. Součástí zápisu je závěrečné resumé nebo doporučení.  Zápis předkládá předseda Komise na jednání presidia spolku, v případě nebezpečí z prodlení pak presidentovi nebo jej zastupujícímu 1.vicepresidentovi.

Článek 6

Presidium předkládá na zasedání představenstva jako součást zprávy o činnosti Asociace též  informaci o činnosti této komise. Předseda Komise je pravidelně přizván k jednání presidia s hlasem poradním. Zpráva o činnosti Komise je též povinnou součástí Výroční zprávy předkládané členské schůzi.

Projednáno a schváleno představenstvem spolku  dne 2.9.2015 s  platností a účinností od 2.9.2015.

JUDr. Jiří Kameník v.r.
prezident

Dokumenty v příloze