Směrnice č. 5 - Finance a hospodaření

Financování potřeb spolku „Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR z.s.“ (dále jen spolku) a hospodaření s těmito financemi je prováděno na základě členské schůze spolku schváleného finančního rozpočtu na daný kalendářní rok (daňový rok).

Čl. 1. Financování a jeho zdroje, rozpočet

Finanční rozpočet je základním finančním dokumentem, kterým se řídí financování cílů spolku a je schvalován  členskou schůzí spolku. Nad  finanční limit tohoto dokumentu mohou být financovány pouze akce, pro něž byly  vytvořeny zvláštní finanční podmínky, které nebyly a nejsou zahrnuty v rozpočtu.

Finanční rozpočet musí být připraven ke schválení představenstvu a členské schůzi nejpozději do 15. ledna daného kalendářního roku.

Zdroji financování jsou zejména:

  1. členské poplatky které jsou stanoveny Směrnicí č. 2 – Příspěvkový řád.
  2. výtěžek ze specializovaných služeb poskytovaných konkrétnímu členu individuálně (zprostředkovatelské služby, tlumočnické služby, služby v zastupování člena)
  3. výtěžek z pořádaných výstav, přednášek, školení a prodeje publikací pro cizí organizace i členy pokud nebyly zahrnuty do standardního poskytování služeb.
  4. grandy pro vzdělávání, rozvoj podnikání v oboru apod.
  5. dary a dědictví
  6. sponzorské smlouvy
  7. jiné finanční příspěvky dle právního řádu ČR

Čl. 2. Bankovní účet a dispoziční právo

Spolek má zřízen  bankovní účet u peněžního ústavu, na který jsou  finační prostředky ukládány a z něj čerpány. O názvu peněžního ústavu a číslu účtu informuje sekretariát spolku své členy. Dispozice s účtem je dána presidentovi a  1. vicepresidentovi, kteří vybírají a podepisují příkazy samostatně i u položek, které byly odsouhlaseny v rámci řádného rozpočtu na dané období.

U položek vzniklých ad hoc jsou povinni požádat o písemný souhlas (postačuje e-mail či fax) alespoň jednoho z vicepresidentů. Současně je však povinen předložit zdůvodnění vynaložené finanční částky na nejbližším presidiu ve zprávě o hospodaření.

Odsouhlasením zprávy o hospodaření se má za to, že hospodaření proběhlo dle určených zásad.

Čl. 3. Výkaznictví a kontrola účetních operací

Spolek je povinen vést zákonem stanovené účetní výkaznictví v souladu s právním řádem ČR.

Běžnou kontrolu stavu hospodaření a správnost  účetních operací zajišťuje  předseda kontrolní a etické komise prostřednictvím čtvrtletní uzávěrky, kterou předkládá v rámci své zprávy presidiu na nejbližším zasedání.

Čl. 4. Hospodaření  a zajišťování potřeb spolku – pokladní hotovost

  • K zajištění hospodářského chodu sekretarátu spolku slouží pokladní hotovost, která je vyčleňována z finančních prostředků spolku.
  • Veškerý pohyb finanční hotovosti je veden v pokladní knize.

Čl. 5. Závěrečná ustanovení

Pro styk s příslušným finančním úřadem a ostatními orgány státní správy je ve věcech financí a hospodaření určen za spolek president a 1. vicepresident.

Finanční operace se řídí  zákonem o účetnictví, zákony o daních z příjmu právnických a fyzických osob, jakož i ostatními daňovými zákony a zákony s nimi souvisejícími.

Náhrada škody se řídí Občanským zákoníkem, Zákoníkem práce nebo Obchodním zákoníkem v případě škody způsobené dodavateli.

Projednáno a schváleno představenstvem spolku dne 2.9.2015 s platností a účinností od 2.9.2015.

JUDr. Jiří Kameník v.r.
prezident

Dokumenty v příloze