Směrnice č. 6 - Krajské pobočky

1. Preambule

Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky z.s. (dále jen spolek) následuje uspořádání státoprávní struktury do vyšších územně správních celků a k tomu zřizuje svoje místní zastoupení v krajích v podobě Krajských poboček.

2. Statut

Krajská pobočka (dále jen Pobočka) je krajským článkem organizační výstavby spolku a nemá tudíž vlastní právní subjektivitu a není účetní jednotkou.

Její předseda  však není oprávněn spolek jakýmkoliv způsobem zavazovat nebo činit úkony vyjma těch, které jsou mu delegovány touto Směrnicí nebo písemnou plnou mocí presidenta spolku.

3. Působnost

Působnost Pobočky je vázána na území příslušného kraje.

4. Organizace

 1. Pobočka sdružuje řádné členy a členy spolku ve zkušební době zpravidla podle sídla firmy. Na její činnosti se však mohou podílet i představitelé firem, které mají v kraji svoje vedlejší provozovny nebo zakázky. Tito představitelé však nemohou být presidentem spolku jmenováni do funkcí předsedy nebo místopředsedy Pobočky.
 2. V čele pobočky je předseda, kterého jmenuje na návrh představenstva president spolku. Předseda a místopředseda pobočky mohou být presidentem odvoláni, zejména pokud neplní svoje povinnosti, překračují svoje kompetence a pravomoci a pod. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda.
 3. Funkční období předsedy krajské pobočky je 5-tileté.

5. Materiál a finance

 1. Nájemní aj. smlouvy, které spolek zavazují může podepsat jen president spolku po předchozím projednání a souhlasu představenstva.
 2. Všichni členové spolku používají elektronickou poštu tak, aby bylo možné omezit písemný poštovní styk na minimum.
 3. Veškeré členské poplatky a poplatky za služby jsou hrazeny přímo spolku, který vede členskou evidenci.
 4. KP pro zabezpečení své plánované činnosti požádá o finanční zabezpečení představenstvo spolku. Po odsouhlasení akce předá KP ke zúčtování účetní doklady na sekretariát spolku, který vynaložené peníze oproti dokladu vyplatí.

6. Kompetence a pravomoci

a) Do kompetence Pobočky jsou svěřeny následující úkony a činnosti na území příslušného kraje

 • styk s Krajským úřadem,  Městskými a Obecními úřady a jeho představiteli
 • styk s s Policií ČR a jeho představiteli
 • styk s Krajskou Hospodářskou komorou na úrovni kraje i okresů a jejich představiteli
 • styk s jinými místně příslušnými orgány a institucemi
 • navazování kontaktů s místními SBS, které nejsou členy spolku
 • poskytování bezpečnostního poradenství  podnikatelům v kraji zpravidla na komerčním principu
 • organizování zpravidla komerčních seminářů, besed, prezentací apod. s využitím podpory Krajského úřadu, Krajského ředitelství Policie ČR, Krajské HK a ASBS ČR z.s.
 • soustředění podkladových materiálů o zájemci o členství ve spolku.
 • Předkládaný materiál je vždy doplněn o písemné stanovisko KP k žádosti zájemce o členství s uvedením KP na jejíž činnosti se bude podílet.
 • Krajská pobočka je oprávněna předložit představenstvu spolku písemný návrh na vyloučení člena.     

b) Výkonem pravomocí jsou toto Směrnicí nadáni pouze předsedové Poboček, a to v následujícím rozsahu

 • samostatně jednají s místními orgány a institucemi způsobem, který nezavazuje spolek
 • samostatně jednají s místními orgány a institucemi a zavazují spolek pouze v rozsahu, který jim byl ad hoc udělen písemnou plnou mocí presidenta spolku
 • podílejí se na rozhodování o organizování seminářů, besed a prezentací Pobočky v kraji
 • mohou vést pomocnou členskou evidenci sídelních firem spolku, jakož i firem, které mají v kraji své představitele nebo zákazníky a jsou členy spolku
 • jsou oprávněni kontrolovat plnění podmínek členství ve spolku dle Směrnice č. 3
 • jsou oprávněni požádat cestou představenstva spolku Kontrolní a etickou komisi spolku o provedení kontroly u řádného člena a zájemce o členství ve spolku
 • po dohodě s presidentem spolku publikují v místním tisku, případně zaujímají stanoviska k bezpečnostní problematice na úrovni kraje nebo okresu.
 • předseda KP je jako řádný člen představenstva spolku povinen v případě své omluvené předpokládané neúčasti na jednání představenstva tuto skutečnost oznámit písemně sekretariátu spolku nejméně 48 hodin před jeho zasedáním. Zároveň je povinen sdělit jméno odpovědného zástupce KP oprávněného k hlasování jménem KP.

c) Souhlas Krajské pobočky s rozhodnutím představenstva

Krajská pobočka souhlasí s rozhodnutím nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva na jednání představenstva spolku o mimořádném a oproti stávajícím zvyklostem odlišném zařazení člena či zájemce o členství do KP v místě převažující obchodní činnosti nebo do KP bližší sídlu zájemce o členství ve spolku. Tento postup je představenstvo oprávněno učinit i u stávajícího člena spolku na základě jeho odůvodněné žádosti doložené písemným stanoviskem KP.

V případě písemného zamítavého stanoviska KP na přijetí zájemce o řádné členství je právem představenstva spolku rozhodnout nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva na jednání představenstva o žádosti zájemce s konečnou platností bez možnosti odvolání. V žádném případě nesmí dojít k přijetí zájemce o členství o němž je písemně doloženo, že nepodniká v duchu dobrých mravů obchodní soutěže. Zájemce o členství ve spolku musí být vždy osobně přítomen při tomto projednávání. 

Projednáno a schváleno představenstvem spolku  dne 2.9.2015 s  platností a účinností od 2.9.2015.

JUDr. Jiří Kameník v.r.

prezident

Dokumenty v příloze